KARANTÉNA   BERUŠKY

   

Vážení rodiče,

 

provoz ve třídě Berušek bude opět obnoven v úterý 13.10.2020 pouze pro děti, které mají negativní výsledek testu na covid-19 a nemají žádné příznaky tohoto onemocnění. Rodiče těchto dětí předloží výsledky testu paní učitelkám. Děti, které se testu na covid nepodrobily, nastoupí do MŠ v pondělí 19.10.2020.

 

 

 

V Praze dne 8.10.2020 

M. Ledererová, řed.MŠ

 


KARANTÉNA HVĚZDIČKY

  

Vážení rodiče,

 

provoz ve třídě Hvězdiček bude opět obnoven v pondělí 12.10.2020 pro děti, které mají negativní výsledek testu na covid-19 a nemají žádné příznaky tohoto onemocnění. Rodiče dětí předloží paní učitelkám při příchodu do MŠ výsledek testu. Děti, které nebyly testovány na covid-19 a netrpí žádnými příznaky onemocnění, mohou opět nastoupit do MŠ v pondělí 19.10.2020.

 

 

 

V Praze dne 8.10.2020 

M. Ledererová, řed. MŠ

 


PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY - HVĚZDIČKY

Vážená paní ředitelko,

 

vzhledem k dalšímu výskytu pozitivního případu ve třídě Hvězdičky se u Vámi zaslaných blízkých kontaktů (personálu a dětí z této třídy), které byly ve školce dne 30. 9. nebo 1. 10. 2020 prodlužuje karanténa do 10. nebo 11. 10. 2020 včetně bez dalšího testování, pokud děti absolvovaly PCR test s negativním výsledkem a nemají žádné příznaky, nebo bez provedení testu v případě asymptomatických osob 14 dní od posledního kontaktu (dle přítomnosti v MŠ).

 

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení zákonným zástupcům dětí, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

 

Případné další dotazy Vám zodpovím na níže uvedeném tel. čísle a e-mailové adrese.

 

Děkuji za spolupráci,

 

 

EVA CHOUTKOVÁ

ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

 

Měšická 646/5, Praha 9

eva.choutkova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

 

+420 281 000 451

+420 735 726 549

+420 286 884 450 (fax)

 


 

PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY - BERUŠKY

Vážená paní ředitelko,

 

vzhledem k dalšímu výskytu pozitivního případu ve třídě Berušky se u Vámi zaslaných blízkých kontaktů (personálu a dětí z této třídy), které byly ve školce dne 30. 9. – 2. 10. 2020 prodlužuje karanténa do 10. až 12. 10. 2020 včetně bez dalšího testování, pokud děti absolvovaly PCR test s negativním výsledkem a nemají žádné příznaky, nebo bez provedení testu v případě asymptomatických osob 14 dní od posledního kontaktu (dle přítomnosti v MŠ).

 

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení zákonným zástupcům dětí, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

 

Případné další dotazy Vám zodpovím na níže uvedeném tel. čísle a e-mailové adrese.

 

Děkuji za spolupráci,

 

 

 

EVA CHOUTKOVÁ

ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

 

Měšická 646/5, Praha 9

eva.choutkova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

 

+420 281 000 451

+420 735 726 549

+420 286 884 450 (fax)

 


 

K A R A N T É N A  :    HVĚZDIČKY, BERUŠKY

 

 

Vážení rodiče,

 

z důvodu výskytu nemoci covid-19 ve třídě HVĚZDIČEK a ve třídě BERUŠEK, je v těchto třídách nařízena karanténa do 5.10.2020. Provoz těchto tříd bude znovu obnoven v úterý 6.10.2020. Při návratu dětí do MŠ předloží rodiče paní učitelkám negativní výsledek testu na covid-19, který s dítětem před nástupem do MŠ absolvovali. Pokud rodiče nebudou mít zájem podrobit dítě testu, ukončí se karanténní opatření u těchto dětí za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Tzn., že by tyto děti nastoupily do MŠ až 12.10.2020. Další pokyny a informace pro zákonné zástupce dětí, (včetně informací od hygienické stanice), budou pravidelně zveřejňovány na web. str. MŠ: www.msupivovaru.cz

Prosím rodiče, aby sledovali zdravotní stav dětí a v případě jeho zhoršení kontaktovali svého dětského lékaře/lékařku.

 

Děkuji.

 

V Praze dne 2.10.2020

 

M. Ledererová, řed.MŠ

 

 


 

KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ – VYJÁDŘENÍ HYGIENY V PRAZE 9

 

Vážená paní ředitelko,

 

Dne 23. až 25. 9. 2020 byl/byla v kontaktu žák/žákyně/pedagog Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 3. až 5. 10. 2020 (dle posledního data přítomnosti ve škole).

 

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z 10. dne karantény bude negativní, karanténa končí, bez potvrzení od lékaře nastupuje zpět do školy/zaměstnání. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test
v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou
.

 

Seznam odběrových míst:

 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

 

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

 

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.  

 

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

 

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

 

Aktuální informace pro školy a školská zařízení naleznete také na našem webu:

 

http://www.hygpraha.cz/obsah/covid-19-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_519_1.html

 

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení zákonným zástupcům žáků, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

 

Případné další dotazy Vám zodpovím na níže uvedeném tel. čísle a e-mailové adrese.

 

Děkuji za spolupráci,

 

 

 

EVA CHOUTKOVÁ

ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

 

Měšická 646/5, Praha 9

eva.choutkova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

 

+420 281 000 451

+420 735 726 549

+420 286 884 450 (fax)

 


 

K A R A N T É N A

TŘÍDA ČERVENÝ TULIPÁN:  29.9. – 5.10.2020

 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

z důvodu výskytu nemoci covid-19 ve třídě ČERVENÝ TULIPÁN, je v této třídě nařízena karanténa od 29.9. – 5.10.2020. Provoz této třídy bude znovu obnoven v úterý 6.10.2020. Při návratu dětí do MŠ předloží rodiče paní učitelkám negativní výsledek testu na covid-19, který  před nástupem do MŠ s dítětem absolvovali. Pokud rodiče  nebudou mít zájem podrobit dítě testu, ukončí se karanténní opatření u těchto dětí za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Viz dopis paní Evy Choutkové, odborného referenta hygieny dětí a mladistvých v Praze 9.        Prosím rodiče, aby sledovali zdravotní stav dětí a v případě příznaku nemoci kontaktovali dětského lékaře/lékařku.

 

 

V Praze dne 30.9.2020                                                                                

 M. Ledererová, řed. MŠ

 


 

NUTNÉ KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ DLE HYGIENY V PRAZE 9

 

Vážená paní ředitelko,

 

Dne 23. až 25. 9. 2020 byl/byla v kontaktu žák/žákyně/pedagog Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 3.- 5. 10. 2020 (dle data přítomnosti ve škole).

 

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z 10. dne karantény bude negativní, karanténa končí, bez potvrzení od lékaře nastupuje zpět do školy/zaměstnání. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

Seznam odběrových míst:

 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

 

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

 

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.  

 

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

 

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

 

Aktuální informace pro školy a školská zařízení naleznete také na našem webu:

 

http://www.hygpraha.cz/obsah/covid-19-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_519_1.html

 

Případné další dotazy Vám zodpovím na níže uvedeném tel. čísle a e-mailové adrese.

 

 

EVA CHOUTKOVÁ

ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

 

Měšická 646/5, Praha 9

eva.choutkova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

 

+420 281 000 451

+420 735 726 549

+420 286 884 450 (fax)