Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9    IČO: 70919526

Tel. 283894875    e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 SE USKUTEČNÍ Z DŮVODU NAŘÍZENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ V BEZKONTAKTNÍM REŽIMU BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

3.5. a 4.5.2021

Všechny  potřebné doklady k zápisu je možné doručit do MŠ pouze následujícími způsoby:

-          do datové schránky MŠ:              ID datové schránky MŠ:               8ir55cp

-          doporučeně poštou na adresu: MŠ U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9, 190 00

-          podáním v zalepené obálce do schránky určené pro zápis do MŠ (bude umístěna u vstupu do areálu MŠ)

-          e:mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e:mailovou adresu MŠ:

info@msupivovaru.cz

Rodiče odevzdají tyto nutné doklady:

-          kompletně vyplněnou žádost 

-          kompletně vyplněný evidenční list včetně potvrzení od dětského lékaře

Prosím rodiče o pečlivé a čitelné vyplnění a podepsání dokladů !!!

Doklady není možné odeslat z firemní datové schránky, pouze z vlastní DS: a  to pouze ve dnech:     3. a 4.5.2021

Odesílání dokladů doporučeně poštou: pouze s čitelným razítkem 3. a 4. května 2021

 

UPŘEDNOSTŇUJEME ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE V ZALEPENÉ OBÁLCE DO SCHRÁNKY U VSTUPU DO MŠ VE DNECH 3. a 4.5.2021, POUZE V DOBĚ OD 7 – 17 HOD. SCHRÁNKA BUDE PRAVIDELNĚ KONTROLOVANÁ KAŽDOU HODINU

 

Další případné doklady:

-          písemné vyjádření Speciálního pedagogického centra

-          písemné posudky  a doporučení odborného lékaře

-          Rozhodnutí o odkladu školní docházky

-          Oznámení o individuálním vzdělávání

-          Rozhodnutí soudu o výkonu rodičovských práv

Registrační číslo dítěte bude zákonnému zástupci oznámeno e:mailem.

 

 

 

 PRAVIDLA pro přijímání dětí do MŠ

 

formuláře ke stažení:     a) Žádost      b) Evidenční list

 

M. Ledererová, řed. MŠ


 

ČASTÉ DOTAZY RODIČŮ K  ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ

 

1)      1)  Kolik dětí bude MŠ v přijímacím řízení v letošním roce přijímat?

 Počet přijatých dětí se odvíjí od počtu dětí, které ukončí docházku do MŠ z důvodu nástupu do 1.třídy základní školy. V MŠ zůstanou pouze některé děti s odkladem školní docházky. V letošním roce předpokládáme přijetí cca 100 dětí.

 2)      Je nutné odevzdat kopii rodného listu dítěte ?

 Kopii rodného listu dítěte mohou rodiče odevzdat současně se žádostí a evidenčním listem dítěte pokud s odevzdáním kopie rodného listu souhlasí.

 3)      Je možné nahlížet do spisu dítěte ?

 Ano, ve smyslu §36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, bude možné po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou MŠ dohodnout termín náhledu.

4)      4)  Jaké doklady předloží cizinci ?

Řádně vyplněnou Žádost a Evidenční list dítěte, včetně potvrzení od dětského lékaře

Povolení k pobytu na území České republiky

Kopii rodného listu dítěte

 

Trvalý pobyt dítěte bude ověřen v Evidenci obyvatel ve spolupráci se zřizovatelem.

Doporučujeme důkladně prostudovat Pravidla pro přijímání dětí na školní rok 2021/2022